Articles outside Bodhi tagged "Neo-liberalism"

TheWire.in: How Inequalities of Income and Caste are Holding the Indian Economy Back
The truth is that to date the Chinese Communist Party has been much more successful than the democratic and parliamentary Indian elites in mobilising significant resources to finance a strategy of social investment and public services.

31 weeks

SouthLive: ഫ്രീബേസിക്‌സ്: എന്തിന് ഈ വിലങ്ങ് സ്വയം അണിയണം?
ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇന്റർനെറ്റ് എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കാനിടയുള്ള ഫ്രീബേസിൿസ് പോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്കുമേൽ ഫലപ്രദമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സോഫ്‌‌റ്റ്‌‌വെയർ, സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഭീമന്മാരുടെ ലാഭക്കൊതിക്കും വാണിജ്യലാക്കിനും മുന്നിൽ അഭിപ്രായ പ്രകടനസ്വാതന്ത്ര്യവും സ്വതന്ത്രമായ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന ആശയവും നാം അടിയറവു വെക്കേണ്ടി വരും.

34 weeks

: Unzipping The Controversial Facebook's Free Basics Indian Campaign; Rise of The Resistance
Confused by Facebook’s propaganda on Free Basics literally flooding every media platform? Your newspaper has been carrying it; you have seen it on TV; outdoor hoardings shouting at you; the internet is abuzz with it. And now, even your Facebook newsfeed keeps informing you about every friend of yours who is signing on to save the internet and feel like a proud warrior in the noble cause of bringing digital equality to millions of Indians with a mere click!

34 weeks

EPW: Neo-liberalism and Democracy
If perchance the communal-fascist elements, who are backed by the corporate-financial elite, come to power after the next elections, they would have to depend upon the support of local power centres thriving on the muscle power of lumpenised elements, such as what we find in West Bengal. These local power centres are not directly linked to the corporate-financial elite and therefore cannot be directly called fascist; but they can help in sustaining a fascist system at the top. From “mosaic fascism”, in other words, the country could well make a transition to “federated fascism” without necessarily experiencing an integrated fascism in one single episode.

2 years

Guardian: Bob Crow, RMT leader, dies of suspected heart attack at 52
The legendary British union leader, Bob Crow, who once said, "I have got more in common with a Chinese labourer than I have with Sir Fred Goodwin. I'm anti-EU, but I'm pro-European. Real European support for me means when French dockers take action in Calais, we back it", dies of suspected heart attack at 52.

2 years

New Left Review: New Masses?
Paradoxically, it is not so much in the recession-struck Northern heartlands but in the neo-capitalist Second World, and in the—supposedly booming—BRICS and emerging economies, that popular anger has made itself felt. In the East and South, what social forces and what politics are in play? Therborn analyses the oppositional potential of subordinate layers across six continents: pre-capitalist indigenous and peasant forces, ‘surplus’ populations, manufacturing workers, wage-earning middle classes. Under what conditions can defensive protests against the commercialization of public space and services, as in Turkey and Brazil, or popular anger at corrupt, repressive regimes—Ukraine, Maghreb, Mashreq—trigger alliances between them?

2 years

People's Democracy: The Indispensability of Marxism
While the days of colonialism are over, capitalism today reproduces within the country the same logic of destruction of petty production, the same expansion of the army of unemployed, semi-employed and under-employed mass, the same enchaining of the employed workers to a bare subsistence level even in the midst of significant increases in labour productivity, and hence the same increase in income inequalities, as had happened in the colonial period taking the metropolis and the colonies together. And it does so while super-imposing itself, and modifying for its own purposes, all the oppressive features of the pre-existing society, such as the caste-system, the exploitation of tribal people, and patriarchy. [...] This dream of building a humane society within capitalism is what had informed the weltanschaung of John Maynard Keynes and the post-war European social democratic movement. The achievements it had made within the capitalist system are today being reversed before our very eyes. The inequality in income and wealth over the world as a whole, and even within the advanced countries (and India as well), is growing rapidly and has reached an unprecedented level. In India itself poverty and malnutrition today are comparable to those of the years just preceding the Second World War. The world economy remains submerged in a crisis unprecedented in its scale since the Great Depression of the 1930s. All these prima facie constitute a vindication of Marxism.

2 years

Alliance @ IBM: IBM to fire 15000 employees worldwide, starting with Bangalore
I was RA'd yesterday at IBM STG Bangalore, it was a ruthless meeting with manager and HR citing reasons which I could have debated for hours for their misdoing , as you are aware bosses are "always right" .. Gave 2 hours time to leave and laptop was seized.The treatment was gruesome and inhuman and I think IBM has trained the managers very well to take these action. To quote some examples of inhumaness , there is an employee who is on honeymoon unaware what is in store for him when he returns as he is on the hit list. -EX- Employee STG Bangalore- [...] IBM India SWG Rational labs shootout news==100 out of 300 engineers flushed out of IBM building in waves of tears.....[..]-blindIBM-

2 years

Business Standard: 10 things you should know about the Reliance KG-D6 gas deal
[..] CAG’s findings reveal how crony capitalism benefited RIL. The pre-qualification norms were diluted to ensure RIL qualified, the claimed size of gas discoveries, the field development plans and the investment outlays proposed escaped rigorous due diligence [..]. Above all, the company’s commitments under the PSC on gas output were not enforced. The entire episode stinks of anything but natural gas. While Moily may claim that system was followed, there is enough evidence out there that says otherwise.

2 years

MoneyLife: Aadhaar and the garrotting of civil liberties
The Aadhaar project with its enormous potential of surveillance alters the relationship between citizen and state. It tilts the balance so steeply in favour of government that a citizen whose biometrics are controlled by the State is permanently condemned to submission.

2 years

The Economic Times: CIA-funded MongoDB to Analyze Aadhaar Data
MongoDB, a New York-based technology startup, is entering into a contract with with the Unique Identification Authority of India (UIDAI). The contract is yet to be announced but what could raise eyebrows is the fact that MongoDB is part-funded by the US' Central Intelligence Agency. The company is expected to help in capturing and analysing data related to the ambitious plan to issue a unique identity number — Aadhaar — to over a billion citizens.

2 years

PRWatch: Google Funds Right-Wing Groups
Google, the tech giant supposedly guided by its “don’t be evil” motto, has been funding a growing list of groups advancing the agenda of the Koch brothers.

2 years

T5E: Let Them Eat Cake
The present fee hikes and the direction of higher education policy have a definite slant towards the ideology that education is a commercial venture. For now, state subsidies are being viewed akin to an oil subsidy, to be gradually phased out. This is not different from the standard privatization doctrine with the exception that the governing body of the institute might still be under the central Government. T5E discusses recent the fee hike, especially the near-100% hike in the B.Tech tuition fee.

2 years

Lobe Log: The NSA and the One Percent
An important driver is the dominant social engineering project of our time: the upward redistribution of wealth to the one percent. In the case at hand, the project was given a boost by the co-occurrence of two trends: the commodification of Big-Data technology and the post-9/11 resurgence of American paranoia. When your enemy hates you for your freedoms, don’t you want a supersized Big Brother by your side? But here’s the twist: the attendant growth in defense spending ran smack against the neoliberal push for smaller government. The solution? The rise of a bloated industry of overpaid private contractors feeding off the public trough. Bravo, one percent, the maneuver was brilliant!

3 years

Rabble: The reclamation of Taksim square and the battle of Besiktas
In the face of a challenge to the AKP’s Islamist project Erdogan also announced that the new development in Gezi Park would contain a mosque – a move predicted by protestors days before. The government wins elections by appealing to religion, order and business interests – and will likely play to these constituencies in the coming days. But despite his public pronouncements of determination authorities in Istanbul were forced into a major concession on Saturday evening, withdrawing the police from the area around Taksim Square altogether. Thousands flooded into Gezi Park to re-establish the occupation and have remained ever since.

3 years

The Telegraph: The muck of the new - Capitalism, classical versus lumpen
Prof. Prabhat Patnaik writes that what is developing in India today is lumpen capitalism, an important feature of which is the absence of any new form of collective social life. The result is an enmeshing of all the oppressive traits of traditional society with the traits of lumpen capitalism. These include a moral vacuum an aggressive and self-seeking individualism, a total absence of consideration for others, a penchant for taking short-cuts for self-promotion, an obliteration of the boundary between criminality and legitimate activity (even as defined by the bourgeoisie’s own standards), and an absence not only of probity and propriety in public life, but also of any awareness of the necessity for such probity and propriety.

3 years

The Independent: Thatcherism was a national catastrophe that still poisons us
The challenge ahead is the same as it was yesterday: to tear down the whole edifice of Thatcherism, heal Britain of the damage done, and build a country run in the interests of working people. It’s a fight we must all fight. The champagne is on ice until we win it.

3 years

Monthly Review: Marx, Kalecki, and Socialist Strategy
Nevertheless, Kalecki’s arguments on not accepting the economic rationale of the system and insisting on the need to wrest social power from the capitalist class remain crucial today. The danger of the profit-squeeze theory of economic crisis under capitalism has always been that it suggested to workers that the pursuit of their own democratic, egalitarian aspirations led directly to economic slowdown, worsening their situation. As Kalecki put it, “There are certain ‘workers’ friends’ who try to persuade the working class to abandon the fight for wages in its own interest, of course. The usual argument used for this purpose is that the increase of wages causes unemployment, and thus is detrimental to the working class as a whole. This position is visible in the United States today with the debate over whether to introduce a paltry increase in the minimum-wage writes J.B. Foster.

3 years

EPW: Viva Chávez!
Vijay Prashad writes on Chávez. His immense charisma, earthy charm and frank disdain for the old ruling classes endeared him to the ordinary people – whose adoration of him was seen often on the streets of Venezuela, whether in the 2002 failed coup against him, during the many election campaigns, and of course after his death.

3 years

The Asian Age: A poll calculation gone wrong
Prof. Ramakumar writes that if the government simply refused to spend last year, the strategy for the coming year is to drastically cut subsidies. Last year, the government had announced that subsidies would be limited to two per cent of the GDP. As if that was not enough, the announcement this year is to limit subsidies to 1.75 per cent of the GDP. There is absolutely no economic rationale for such arbitrary targets being set for subsidy outlays The amount of subsidies to be provided to each sector is to be determined by how much each sector needs, given its overall socio-economic significance. To subject it to such arbitrary cuts is nothing but dogmatic thinking.

3 years

The Hindu: An opportunity missed
Prof. C.P. Chandrasekhar writes that additional taxation was not just needed, but also possible. As the Finance Minister noted, at around 10 per cent of GDP, the tax to GDP ratio was “one of the lowest for any large developing country” and well below the 2007-08 peak of 11.9 per cent. In terms of taxation the only noteworthy initiative was the imposition of a 10 per cent surcharge on individuals and corporations with taxable incomes exceeding Rs. 1 crore. Given the large number of concessions and exemptions available, the number of tax-paying entities falling in this range is small.

3 years

Personal Blog: Two day strike – what they want
By participation and representation the events of Feb 20 and Feb 21 will be one of the largest workers’ strike in history, anywhere in the world. Why are they striking? What are their demands?

3 years

Monthly Review: Book Review: The Endless Crisis
This is a most remarkable and important book. It is political economy at its best. It offers a sophisticated explanation of the socio-economic crisis facing the global and domestic economies. The Endless Crisis: How Monopoly-Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the USA to China by John Bellamy Foster and Robert Waterman McChesney, reviewed by Hans G. Despain.

3 years

Counter Currents: Who Benefits From India's Diesel Subsidy?
S.G.Vombatkere examines the effects of the recent government order announcing that the bulk diesel consumers like railways and state transport corporations have to purchase diesel at market-determined rates, while diesel purchased at fuel outlets will continue to receive subsidy. Contrary to Oil Minister M Veerappa Moily's assertion, charging market rates for bulk diesel consumers forces those who are already poor, to pay more for their living. Thus, the policy of the present and previous Union governments is arguably pro-wealthy and effectively anti-poor.

3 years

ദേശാഭിമാനി: കേരളീയ സംവാദങ്ങളുടെ വലതുപക്ഷവല്‍ക്കരണം
സേവനവേതന വ്യവസ്ഥകളും പെന്‍ഷനും പോയിട്ട് സുനിശ്ചിതമായ ഉപജീവന മാര്‍ഗം പോലുമില്ലാത്ത നവലിബറല്‍ തൊഴിലാളി വര്‍ഗമാണ് മാധ്യമങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം അവകാശങ്ങളും സുരക്ഷിതത്വവും നേടിയെടുക്കാനുള്ള സംഘടനയോ നെഞ്ഞുറപ്പോ ഇല്ലാത്തവരാണ് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ വിധികര്‍ത്താക്കളായി നടക്കുന്നത്. ഇനിയെങ്കിലും ഈ കപടനാടകമവസാനിപ്പിച്ച് ലോകജനതയുടെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ സത്യസന്ധമായി അവതരിപ്പിച്ചുകൂടെ? കെ.എൻ. ഗണേഷ് എഴുതുന്നു.

3 years

ചിന്ത: ഭൂസമരവും യുഡിഎഫും
കേരളത്തില്‍ സാര്‍വത്രികമായി നെല്‍വയല്‍ നികത്തല്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തോട്ടഭൂമിയുടെ 5 ശതമാനം മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി വിനിയോഗിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍. ഇതിന് 20 ഏക്കര്‍ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഒറ്റ പ്ലോട്ട് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിബന്ധനയില്ല. - ഡോ. ടി. എം. തോമസ് ഐസക് എഴുതുന്നു.

3 years

Mathrubhumi: അരിവേണോ കാശുവേണോ?
ഇനി മുതല്‍ ആര്‍ക്കും റേഷനരി ഇല്ല. കമ്പോളവിലയ്ക്ക് അരി വാങ്ങണം. സബ്‌സിഡി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നിക്ഷേപിക്കും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ പാവപ്പെട്ടവന്റെ റേഷനരിയിലും മടിശ്ശീലയിലും സര്‍ക്കാര്‍ പിടിമുറുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് പറയുന്നു-'നിങ്ങളുടെ കാശ്, നിങ്ങളുടെ കൈയില്‍'. അരിക്കുപകരം പണം പദ്ധതിയിലെ അപകടത്തെ കുറിച്ച് സഖാവ് ടി.എം.തോമസ് ഐസക്‌.

3 years

The Hindu: Puente Hills to Vilappilsala - Garbage as our alter ego
If there is one thing that is symptomatic of the modern human condition, but hardly recognised as such, it is garbage.

3 years

People's Democracy: Does the Left Have an Alternative?
You cannot both give tax concessions to the rich and also implement schemes for universal provisioning. Writes Prabhat Patnaik

3 years

Business Line: Wal-Mart, others seek US govt help on India plans
Wal-Mart Stores, which has been trying to set up multi-brand shops in India for a long time, spent nearly $ 1.5 million on lobbying in the last quarter ended June 30, 2012 on various issues, including matters “related to FDI in India.”

3 years

Monthly Review: All Sorts of Roguery? The 'Financial Aristocracy' and Government à Bon Marché in India
Cacus was a Roman mythological figure who stole oxen by dragging them backwards into his den so that the footprints made it appear that they had gone out from there. After quoting Luther's account of the story, Marx exclaims: "an excellent picture, it fits the capitalist in general, who pretends that what he has taken from others and brought into his den emanates from him, and by causing it to go backwards, he gives it the semblance of having come from his den." Bernie traces the juicy titbits from the 'Great Indian Loot'.

4 years

Business Line: Another looming food crisis
With trade prices for important food items crossing their previous peaks reached in mid-2008, C.P. Chandrasekhar and Jayati Ghosh argue that once again poor people will suffer because of higher food prices, without even realising that private profiteering at different levels is generating that disastrous tendency in global prices.

4 years

Pragoti: Remembering a Departed Comrade: Dipankar Mukherjee
Dipankarda will be sorely missed by his comrades in the trade union movement and the broader Left democratic movement, as an untiring champion of the working class and a firm defender of India’s economic self-reliance.

4 years

Guardian: Uncomfortable in our skin: the body-image report
More of us than ever hate the way that we look. It's making us anxious, unhealthy and disempowered. A special report on the pressures distorting the way we think and feel.

4 years

Pragoti: The 'New' Opium of the Masses
In the days of 24x7 media, it is not merely the match day or hour but the entire tournament is lived moment by moment 24x7. All the major issues of the country, rise in oil prices, corruption, scams etc are pushed to the background when the IPL is on. What better way to serve the government!

4 years

Outlook Magazine: Capitalism: A Ghost Story
Arundhati Roy writes about corporate foundations and NGOs, the cardinals of corporate gospel. "Corporate-endowed foundations administer, trade and channelise their power and place their chessmen on the chessboard, through a system of elite clubs and think-tanks, whose members overlap and move in and out through the revolving doors."

4 years

The Asian Age: Budgeting for a class bias
The mantra of inclusion repeated in the Budget is rhetoric. The Budget aims at withdrawing the state further from public provisioning to the poor, and leaving them in the lurch at the marketplace.

4 years

The Hindu: State may privatize water supply
The State looks all set to privatise water supply with an Ordinance to create Kerala State Water Regulatory Authority. According to an official in the KWA, there have been moves already that led to the indication of privatisation in the water sector. Setting up a regulatory authority is an important tool that facilitates it, he said.

4 years

Hindustan Times: No shortcuts, please
Prime Minister Manmohan Singh spoke at the Indian Science Congress on January 3 and on January 10, released a report by some NGOs and corporates on the status of hunger and malnutrition in the country. Though the two speeches were on divergent issues, put together, they convey a disturbing approach towards realising India's potential, writes Sitaram Yechury

4 years

Pragoti: Lies, damned lies, and statistics: On Arvind Panagariya’s Kerala adventure
It may suit the political convictions of the Columbia Professor to criticise Kerala’s development experience from his free-market perspective; he is also free to argue that Kerala’s is not a “state-led success” and that its “left-of-centre governments” did not contribute to its success. However, while doing so, one expects a modicum of rigour in argument. Sadly, Panagariya’s piece falls flat, both in its historical grasp and statistical rigour.

4 years

The Hindu: FDI in Retail: Legitimising an inhumane discourse
Promoting FDI in retail is based on the presumption that distress for some section should be acceptable because of the benefits that would accrue to other sections of society. It is instructive here to recollect the rhetorical question that Gandhiji had asked: If “my brother” the weaver is out of work because of imported cloth, then how can I be better off by it? The humaneness of this discourse was the foundation upon which our anti-colonial struggle was built, and we came into being as a nation. The current official discourse constitutes a rejection of it. Prabhat Patnaik further explains why it is even antithetical to conventional economic theories also.

4 years

Socialist Review: "The union is a shield and our sword is the strike" - Socialists elected to Egyptian Doctors' Union
Radical leftist candidates won major successes in recent elections to Egypt's Doctors' Union, long a bastion of the Muslim Brotherhood. Mohammed Shafiq, an organiser of this electoral campaign and a doctor at Manshiyet al-Bakri hospital in Cairo speaks to Socialist Review

4 years

Guardian: History will remember Bradley Manning better
Since his arrest, Manning has been in solitary confinement, for much of the time in Quantico, Virginia, under conditions so harsh that the UN special rapporteur on torture is investigating. Many believe the US government is trying to break Manning in order to use him in its expected case of espionage against WikiLeaks founder Julian Assange. It also sends a dramatic message to any potential whistle-blower: "We will destroy you."

4 years

Counter Currents: The Indian Land Grab In Africa
Indian companies venturing abroad is always regarded as a healthy trend, an indicator of India's new-found economic status. But little is known about how these companies are flexing their imperalistic muscles in poorer countries, grabbing the land and giving little in return. A report ‘India’s Role in the New Global Farmland Grab’ by researcher Rick Rowden brings forth these atrocities which are shockingly similar to what India used to blame rich western countires for.

4 years

Monthly Review: Civil Society, NGOs, and the Public Sphere
Civil society is a fiction, just as the state that is put in opposition to it -- all without class determinations in liberal theory. To democratize is to decommodify, to affirm the public sphere to the detriment of the commercial sphere. To democratize is to strengthen the role of citizens to the detriment of the role of consumers. To democratize is to bring democratization into the very heart of the state.

4 years

Frontline: Tyranny of finance
European leaders have explicitly been giving preference to the appeasement of financial markets over the requirements of political democracy. Jayati Ghosh writes on how European leaders explicitly placed the appeasement of financial markets over the requirements of political democracy.

4 years

Macroscan: Multinational Retail Firms in India
The Indian government's sudden decision to allow hitherto prohibited foreign direct investment in multi-brand retail as well as full ownership in single-brand retail generated huge public outcry, to the extent that the government was forced to pause. Jayati Ghosh writes on FDI in Retail in Macroscan.

4 years

Counter Currents: Corporate Lobbying Gaining Strength In India
Crores of rupees have been spent over the past few years by some of the big multinational corporations to seek an entry into India. What may appear to be economic decisions taken by the government often turn out to be the result of intense lobbying by foreign companies. Besides Wal-Mart Stores, the coffee shop giant Starbucks has been lobbying in India seeking 100 per cent FDI in single brand retail. As per a disclosure statement it made before the American Senate, the company had spent more than Rs 1-crore in the first 6 months of 2011, for “market opening initiatives in India.”

4 years

Macroscan: Retrogression in Retail
There is little to justify the rushed decision to open up to FDI in retail. As of now the retail chain works well, there are no noticeable shortages, and a large and diverse country is well serviced. None but the government argues that FDI in retail is a remedy for the relentless inflation the country faces. The weak segment of the supply chain is the public distribution system created to ensure remunerative prices for farmers and reasonable prices for consumers. That and productivity enhancing public investment are what need the government's attention.

4 years

Counter Currents: ‘Finish Capitalism' Movement In The United States
The wages of imperialist countries are still much higher than the wages of the backward and under-developed countries. But now for maintaining their profit the imperialists are physically transferring their factories to under-developed countries where wages are incomparably cheaper, thus forcing their own workers out of employment. This is happening continuously and on an increasingly higher scale. This undoubtedly is the social and material base of the ‘ Occupy Wall Street ' movement and cries of ‘We are the 99%' and ‘Finish capitalism'.

4 years

Brecht Forum: A New Economic Strategy
The full text of the acceptance speech by Dr. Jayati Ghosh, at the award function of the ILO Decent Work Research Prize, 2010. The Prize was awarded to Dr. Ghosh in recognition of her major scholarly contributions to the analysis of socio-economic relationships and policy instruments for the advancement of decent work.

4 years

NewsClick: Prakash Karat on "20 Years after Fall of USSR"
Prakash Karat: "When we talk of socialism today, we must be clear about something. Which is that there is no going back to the socialism of 20th century. (...) [But] fight against imperialism will remain in the socialism of 21st century."

4 years

Dillipost: ഭൂനയവും തൊഴിലാളിവര്‍ഗവും
ഭൂമിയുടെ ഉപയുക്തതയുടെ കാര്യത്തില്‍ സാമൂഹ്യ കാഴ്ചപ്പാടോടെ സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണത്തോടെ സാമൂഹ്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള നയം പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഭക്ഷ്യ പ്രതിസന്ധി ആസന്നമാകുന്ന ഈ കാലത്ത്, ‘എന്റെ തുണ്ട് ഭൂമി കിട്ടിയില്ല’ എന്ന രീതിയില്‍ തുണ്ടുവത്കരണ വാദം വീണ്ടും സാമൂഹ്യനീതിയുടെ ന്യായമായ മുദ്രാവാക്യമായി ഉയര്‍ത്തപ്പെടുന്ന കാലത്ത്, ഏറ്റവും ആപത്കരമായ പ്രവണതയായി ഭൂ ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച രണ്ടു സ്വഭാവങ്ങള്‍ വളരും—റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റുകാരുടെയും കുത്തകകളുടെയും ആവശ്യത്തിനായുള്ള ഭൂസമാഹരണവും, അന്തിമമായി അവരുടെ മുതല വായിലേക്ക് പോകുന്ന ശേഷിക്കുന്ന സംഘടിത കാര്‍ഷിക ഭൂമിയുടെ തുണ്ടുവത്കരണവും.

4 years

Guardian: Greece, home of democracy, deprived of a vote
The idea that the Greek people might directly be able to decide their future terrified leaders across Europe and around the world. Financial markets panicked, sending stocks plummeting and bond yields soaring.

4 years

Wikileaks: Banking Blockade on WikiLeaks
An arbitrary financial blockade has been imposed by Bank of America, VISA, MasterCard, PayPal and Western Union destroying 95% of its revenue, while the US government itself found that there were no lawful grounds to add WikiLeaks to a US financial blockade.

4 years

Hindustan Times: Das Capitalism
The PM and his advisers could do well to reconsider and reverse the trend of providing over Rs. 5 lakh crore as tax concessions to the rich, as revealed in the last two Budget documents. If, instead, these monies were invested in public works projects, this would have built the much-needed infrastructure while generating large-scale employment, thus, vastly enlarging people’s purchasing power.

4 years

: The Occupied Wall St Journal
The Occupied Wall St Journal from the streets of New York

4 years

The Hindu: State to pursue PPP model in a big way
The Government of Kerala proposes to pursue the public-private participation (PPP) model in a big way to attract private investment in different sectors of the State economy during the 12th Five Year Plan.

4 years

The Hindu: How little can a person live on?
Unfortunately, the neo-liberal policymakers today ask the wrong question: “How can we reduce the food subsidy?” and not the right question: “How can we lift the masses of India from the current level of the lowest food consumption in the world, even lower than the least developed countries?”

4 years

Naalaamidam: മാധ്യമങ്ങള്‍ റിലയന്‍സ് അഴിമതി വിഴുങ്ങിയ വിധം
ടൈംസ് നൌ മുഖ്യപത്രാധിപര്‍ അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമി റിലയന്‍സിന്റെ അഴിമതി കണ്ട മട്ട് നടിച്ചില്ല. സി.എന്‍.എന്‍ -ഐ.ബി.എന്നിന്റെ രാജ്ദീപ് സര്‍ദേശായി, സാധ്യമാകുന്നതില്‍ വെച്ചേറ്റവും സംക്ഷിപ്തമായി തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച സി.എ.ജി റിപ്പോര്‍ട്ട് വാര്‍ത്ത അവതരിപ്പിച്ച് മറ്റ് പ്രധാന വാര്‍ത്തകളിലേക്ക് ക്വിക്ക് ലുക്കിനു പോയി. എന്‍.ഡി.ടി.വി റിലയന്‍സിനെതിരായ സി.എ.ജി റിപ്പോര്‍ട്ട് സ്പര്‍ശിച്ചതേയില്ല- എന്‍. പത്മനാഭന്‍ എഴുതുന്നു.

4 years