Articles outside Bodhi tagged "Labour"

Malayal.am: ഏലക്കാടുകളില്‍ ചെന്തീപടര്‍ന്നതെങ്ങനെ?
തോട്ടം തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിന്ന ചൂഷണവും അതിനെതിരെ സംഘടിച്ച തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേരിടേണ്ട വന്ന പീഡനങ്ങളും, യൂണിയൻ നടത്തിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പും പുറംലോകം അറിയാത്ത ഹൈറേഞ്ചിന്റെ രചിക്കപ്പെടാത്ത ചരിത്രമാണ്.

16 weeks

: Unzipping The Controversial Facebook's Free Basics Indian Campaign; Rise of The Resistance
Confused by Facebook’s propaganda on Free Basics literally flooding every media platform? Your newspaper has been carrying it; you have seen it on TV; outdoor hoardings shouting at you; the internet is abuzz with it. And now, even your Facebook newsfeed keeps informing you about every friend of yours who is signing on to save the internet and feel like a proud warrior in the noble cause of bringing digital equality to millions of Indians with a mere click!

34 weeks

EPW: Neo-liberalism and Democracy
If perchance the communal-fascist elements, who are backed by the corporate-financial elite, come to power after the next elections, they would have to depend upon the support of local power centres thriving on the muscle power of lumpenised elements, such as what we find in West Bengal. These local power centres are not directly linked to the corporate-financial elite and therefore cannot be directly called fascist; but they can help in sustaining a fascist system at the top. From “mosaic fascism”, in other words, the country could well make a transition to “federated fascism” without necessarily experiencing an integrated fascism in one single episode.

2 years

Guardian: Bob Crow, RMT leader, dies of suspected heart attack at 52
The legendary British union leader, Bob Crow, who once said, "I have got more in common with a Chinese labourer than I have with Sir Fred Goodwin. I'm anti-EU, but I'm pro-European. Real European support for me means when French dockers take action in Calais, we back it", dies of suspected heart attack at 52.

2 years

New Left Review: New Masses?
Paradoxically, it is not so much in the recession-struck Northern heartlands but in the neo-capitalist Second World, and in the—supposedly booming—BRICS and emerging economies, that popular anger has made itself felt. In the East and South, what social forces and what politics are in play? Therborn analyses the oppositional potential of subordinate layers across six continents: pre-capitalist indigenous and peasant forces, ‘surplus’ populations, manufacturing workers, wage-earning middle classes. Under what conditions can defensive protests against the commercialization of public space and services, as in Turkey and Brazil, or popular anger at corrupt, repressive regimes—Ukraine, Maghreb, Mashreq—trigger alliances between them?

2 years

People's Democracy: The Indispensability of Marxism
While the days of colonialism are over, capitalism today reproduces within the country the same logic of destruction of petty production, the same expansion of the army of unemployed, semi-employed and under-employed mass, the same enchaining of the employed workers to a bare subsistence level even in the midst of significant increases in labour productivity, and hence the same increase in income inequalities, as had happened in the colonial period taking the metropolis and the colonies together. And it does so while super-imposing itself, and modifying for its own purposes, all the oppressive features of the pre-existing society, such as the caste-system, the exploitation of tribal people, and patriarchy. [...] This dream of building a humane society within capitalism is what had informed the weltanschaung of John Maynard Keynes and the post-war European social democratic movement. The achievements it had made within the capitalist system are today being reversed before our very eyes. The inequality in income and wealth over the world as a whole, and even within the advanced countries (and India as well), is growing rapidly and has reached an unprecedented level. In India itself poverty and malnutrition today are comparable to those of the years just preceding the Second World War. The world economy remains submerged in a crisis unprecedented in its scale since the Great Depression of the 1930s. All these prima facie constitute a vindication of Marxism.

2 years

Alliance @ IBM: IBM to fire 15000 employees worldwide, starting with Bangalore
I was RA'd yesterday at IBM STG Bangalore, it was a ruthless meeting with manager and HR citing reasons which I could have debated for hours for their misdoing , as you are aware bosses are "always right" .. Gave 2 hours time to leave and laptop was seized.The treatment was gruesome and inhuman and I think IBM has trained the managers very well to take these action. To quote some examples of inhumaness , there is an employee who is on honeymoon unaware what is in store for him when he returns as he is on the hit list. -EX- Employee STG Bangalore- [...] IBM India SWG Rational labs shootout news==100 out of 300 engineers flushed out of IBM building in waves of tears.....[..]-blindIBM-

2 years

ചിന്ത: പുന്നപ്ര-വയലാര്‍ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം
അങ്ങനെ മൊത്തത്തില്‍ പരിശോധിച്ചാല്‍ കയര്‍ തൊഴിലാളികള്‍ ഇരട്ടജീവിതമായിരുന്നു നയിച്ചത് എന്നു കാണാന്‍ കഴിയും. ഫാക്ടറിയ്ക്കുളളില്‍ തൊഴിലാളി, ഫാക്ടറിയ്ക്കു പുറത്ത് സമുദായാംഗം. സവര്‍ണ മേധാവിത്വത്തിനെതിരെ സമരം ചെയ്യാന്‍ എസ്എന്‍ഡിപി യൂണിയന്‍. മുതലാളിമാര്‍ക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യാന്‍ ട്രേഡ് യൂണിയന്‍. ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതിവിശേഷം. ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം മാറി, ഫാക്ടറിയ്ക്കു പുറത്തും താന്‍ തൊഴിലാളിവര്‍ഗത്തിലെ അംഗമാണെന്ന ബോധം രൂപം കൊണ്ടത് സമരാനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ്. പണിമുടക്കു സമരങ്ങള്‍, വ്യവസായ വ്യാപകമായതോടു കൂടി ഈഴവമുതലാളിമാരടക്കമുളള മുതലാളിവര്‍ഗവും എല്ലാ ജാതിയിലും പെട്ടവരുള്‍ക്കൊളളുന്ന തൊഴിലാളിവര്‍ഗവും തമ്മിലുളള വൈരുദ്ധ്യം തൊഴിലാളി ജീവിതത്തിലെ കേന്ദ്ര പ്രശ്നമായി ഉയര്‍ന്നുവന്നു.

2 years

ദേശാഭിമാനി: വാഹനാപകടങ്ങളിലെ യഥാര്‍ഥ വില്ലന്‍
സ്വകാര്യവല്‍ക്കരണത്തിന്റെ ദുരന്തമാണ് രാജ്യത്തെ പാസഞ്ചര്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് മേഖല നേരിടുന്നത്. ജനങ്ങളുടെ "യാത്ര" എന്ന ആവശ്യം നിര്‍വഹിക്കലാണല്ലോ "പാസഞ്ചര്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട്" മേഖലയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ "സേവന" മേഖല, സേവനം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തുന്നതിന് പകരം സ്വകാര്യ മുതല്‍മുടക്കിനുള്ള രംഗമാക്കി മാറ്റിയതാണ് പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്കു കാരണം. ലാഭംനേടാന്‍ മത്സരം എന്നത് സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഭാഗമാണ്. ലാഭം നേടാന്‍ അവസരമുണ്ടെന്ന് കണ്ടാല്‍, ആ ലാഭം വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ "സ്വകാര്യ മൂലധനം" എന്തും ചെയ്യും! അത് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് നടക്കുന്നതല്ല. മറിച്ച് മൂലധനത്തിന്റെ സഹജസ്വഭാവമാണ്.

2 years

Rabble: The reclamation of Taksim square and the battle of Besiktas
In the face of a challenge to the AKP’s Islamist project Erdogan also announced that the new development in Gezi Park would contain a mosque – a move predicted by protestors days before. The government wins elections by appealing to religion, order and business interests – and will likely play to these constituencies in the coming days. But despite his public pronouncements of determination authorities in Istanbul were forced into a major concession on Saturday evening, withdrawing the police from the area around Taksim Square altogether. Thousands flooded into Gezi Park to re-establish the occupation and have remained ever since.

3 years

The Telegraph: The muck of the new - Capitalism, classical versus lumpen
Prof. Prabhat Patnaik writes that what is developing in India today is lumpen capitalism, an important feature of which is the absence of any new form of collective social life. The result is an enmeshing of all the oppressive traits of traditional society with the traits of lumpen capitalism. These include a moral vacuum an aggressive and self-seeking individualism, a total absence of consideration for others, a penchant for taking short-cuts for self-promotion, an obliteration of the boundary between criminality and legitimate activity (even as defined by the bourgeoisie’s own standards), and an absence not only of probity and propriety in public life, but also of any awareness of the necessity for such probity and propriety.

3 years

Monthly Review: Crisis Theory, the Law of the Tendency of the Profit Rate to Fall, and Marx’s Studies in the 1870s
With regard to crisis theory, Marx is increasingly convinced that inquiry basically has not come far enough for him to proceed to an “appropriate” presentation of the “real movement” that he speaks of in the post face of the second edition of volume writes noted Marxist scholar Michael Heinrich in his Monthly Review essay.

3 years

Monthly Review: Crisis Theory, the Law of the Tendency of the Profit Rate to Fall, and Marx’s Studies in the 1870s
With regard to crisis theory, Marx is increasingly convinced that inquiry basically has not come far enough for him to proceed to an “appropriate” presentation of the “real movement” that he speaks of in the post face of the second edition of volume writes noted Marxist scholar Michael Heinrich in his Monthly Review essay.

3 years

Monthly Review: Marx, Kalecki, and Socialist Strategy
Nevertheless, Kalecki’s arguments on not accepting the economic rationale of the system and insisting on the need to wrest social power from the capitalist class remain crucial today. The danger of the profit-squeeze theory of economic crisis under capitalism has always been that it suggested to workers that the pursuit of their own democratic, egalitarian aspirations led directly to economic slowdown, worsening their situation. As Kalecki put it, “There are certain ‘workers’ friends’ who try to persuade the working class to abandon the fight for wages in its own interest, of course. The usual argument used for this purpose is that the increase of wages causes unemployment, and thus is detrimental to the working class as a whole. This position is visible in the United States today with the debate over whether to introduce a paltry increase in the minimum-wage writes J.B. Foster.

3 years

EPW: Viva Chávez!
Vijay Prashad writes on Chávez. His immense charisma, earthy charm and frank disdain for the old ruling classes endeared him to the ordinary people – whose adoration of him was seen often on the streets of Venezuela, whether in the 2002 failed coup against him, during the many election campaigns, and of course after his death.

3 years

Personal Blog: Two day strike – what they want
By participation and representation the events of Feb 20 and Feb 21 will be one of the largest workers’ strike in history, anywhere in the world. Why are they striking? What are their demands?

3 years

The Hindu: Think beyond censorship
The assault on freedom of expression on the Internet has taken on crude forms in India, with a regime of arbitrary arrests and censorship orders demolishing a cherished fundamental right. In an extraordinary extension of this outrageous trend, a cyber cell unit in Kerala has issued a notice to a website, Bodhicommons.org asking it to take down a report on a protest held by newspaper employees outside the Mathrubhumi office in Kozhikode.

3 years

Malayal.am: പ്രിന്റിലുള്ളതും വെബ്ബിലില്ലാത്തതുമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പ്രതി
ഓണ്‍ലൈന്‍ മാ­ദ്ധ്യ­മ­ങ്ങള്‍­ക്കു് ഓരോ വാ­ച­ക­മെ­ഴു­തു­മ്പോ­ഴു­മു­ള്ള കൂ­ച്ചു­വി­ല­ങ്ങ് ജനാ­ധി­പ­ത്യ­വി­രു­ദ്ധ­വും എതിര്‍­ശ­ബ്ദ­ങ്ങ­ളെ അടി­ച്ച­മര്‍­ത്താന്‍ ലക്ഷ്യ­മി­ട്ടു­ള്ള­തു­മാ­ണെ­ന്നു് ഞങ്ങള്‍ ഉറ­ച്ചു­ വി­ശ്വ­സി­ക്കു­ന്നു. ഏക­പ­ക്ഷീ­യ­മായ ഇത്ത­രം ഒരു നി­യ­മ­മു­ള്ള­തു­കൊ­ണ്ടു­മാ­ത്ര­മാ­ണു­്, ഒരു ലേ­ഖ­ന­ത്തി­ന്റെ പേ­രില്‍ ഫോണ്‍ ചെ­യ്തു ഭീ­ഷ­ണി­പ്പെ­ടു­ത്താന്‍ വരെ ചി­ലര്‍ ധൈ­ര്യം കാ­ട്ടു­ന്ന­തു­്. മാ­തൃ­ഭൂ­മി­യിലെ തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മലയാളം പോർട്ടലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തെ കുറിച്ചും, പത്ര­ത്തി­ന്റെ എച്ച്ആര്‍ വി­ഭാ­ഗ­ത്തില്‍ നി­ന്നും വന്നു എന്നു കരുതുന്ന പ്രതികരണത്തെക്കുറിച്ചും എഡിറ്റർ സെബിൻ ജേക്കബ്.

3 years

Malayal.am: കേരളത്തില്‍ മിച്ചഭൂമി ഇല്ലാതായതെങ്ങിനെ?
ഭൂസമരത്തിനെതിരായി പല­വി­ധ­മായ ആരോ­പ­ണ­ങ്ങള്‍ കമ്യൂ­ണി­സ്റ്റു-വി­രു­ദ്ധത എന്ന ഒറ്റ വി­കാ­ര­ത്തില്‍ നി­ന്നും രൂ­പം കൊ­ള്ളു­മ്പോള്‍ പൊ­തു­മ­ണ്ഡ­ല­ത്തി­നു കൈ­മോ­ശം വരു­ന്ന­ത് ചരി­ത്ര­ബോ­ധ­വും, അതില്‍ നി­ന്നു­മു­ണ്ടാ­വേ­ണ്ട സത്യ­ത്തോ­ടും വസ്തു­ത­ക­ളോ­ടു­മു­ള്ള അടി­സ്ഥാന ബഹു­മാ­ന­വു­മാ­ണ്. സത്യ­വും വസ്തു­ത­ക­ളും കൂ­ടു­തല്‍ ശക്തി­യാ­യി ജന­ങ്ങ­ളോ­ട് പറ­യുക എന്ന ഒറ്റ വഴി­യേ ഇതി­നു പോം­വ­ഴി­യാ­യു­ള്ളൂ­. - ആര്‍ രാമകുമാറിന്റെ ലേഖനം.

3 years

AlterNet: How Organizing for Change Is Very Different Than Winning Elections
Jane McAlevey talks about her new book "Raising Expectations (and Raising Hell)" about how to organize labor the right way and and why the worst thing to happen to labor in the U.S. might just have been purging the Communists from the movement.

3 years

ചിന്ത: അവകാശസമരത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം - ഡോ. ടി എന്‍ സീമ
തങ്ങള്‍ക്കുനേരെ ഉയരുന്ന എല്ലാ അവാശനിഷേധങ്ങള്‍ക്കുമെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും സമൂഹത്തെതന്നെ തുല്യതയിലേക്കു നയിക്കാനുമുള്ള സംഘടിത ശക്തിയായി കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിന് മാറാന്‍ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഈ സമരം നല്‍കുന്നു.

3 years

അക്ഷരം: പെണ്‍കരുത്തിനു മുന്നില്‍ അഴിമതി സര്‍ക്കാര്‍ മുട്ടുമടക്കി: ഡോ. ടി എം തോമസ്‌ ഐസക്ക്
നാല്‍പതുലക്ഷം ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യമാണ് കുടുംബശ്രീ. അതിനെ തകര്‍ത്ത് പകരം കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിന്‍റെ സ്വകാര്യകമ്പനിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമായ നഗ്നമായ അഴിമതിയാണു പോയവാരം നാം കേട്ടുനടുങ്ങിയത്.

3 years

നെല്ല്: എനിക്കും ചിലത് പറയുവാനുണ്ട് - എം എം മണി
അവരൊക്കെ [മഹേശ്വതാ ദേവി] വലിയ ആള്‍ക്കാരാണ്. ബഹുമാന്യര്‍. ചില്ലുമേടകളില്‍ ഇരിക്കുന്നവര്‍. വിളിക്കുമ്പോള്‍ ആഘോഷത്തോടെ വരുന്നവര്‍. വാര്‍ത്തകളുണ്ടാക്കി മടങ്ങുന്നവര്‍. ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോള്‍ അവര്‍ ഇവിടെ വന്നത് ഞാന്‍ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കണ്ടു. ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മരണ വീട്ടിലേക്ക് പോവുന്നതിന് മുന്‍പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങളെടുക്കുമ്പോള്‍ അവരും കൂട്ടരും ചിരിച്ചുമറിയുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ മാതൃഭൂമി പത്രത്തില്‍ കണ്ടു. അവര്‍ക്ക് എല്ലാം ആഘോഷമാണ്. ആ ചിരി വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രതിനിധിയായതുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ എന്തിലും ഏതിലും ഒരു വിശദാംശവും മനസിലാക്കാതെ പ്രതികരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കില്‍ അവരെ പ്രതികരിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരുടെ അരാഷ്ട്രീയതയെ അവരും ആഹരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. എന്റെ നാട്ടുകാര്‍ക്ക് എന്നെ അറിയാം. എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും എന്നെ അറിയാം. അതിനപ്പുറം എന്റെ വീട്ടില്‍ ഞാന്‍ സ്വഭാവസര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ചില്ലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാറില്ല

4 years

Pragoti: Maruti Suzuki: Workers’ Struggle or Vandalism?
It is for the sake of peace, and not for igniting violence, that organised democratic workers’ movement must be promoted. This ghastly incident only exposes the myth that curbing democratic rights of the workers to unionise at their own choice can bring peace in the industrial belts.

4 years

The Hindu: Down and out on India’s shop floor
India’s manufacturing sector is shedding permanent jobs and hiring casual hands to increase profits. This has divided the labour movement and stoked tensions. The Manesar violence is a symptom of a worsening problem - writes Aman Sethi.

4 years

Pragoti: Remembering a Departed Comrade: Dipankar Mukherjee
Dipankarda will be sorely missed by his comrades in the trade union movement and the broader Left democratic movement, as an untiring champion of the working class and a firm defender of India’s economic self-reliance.

4 years

Frontline: EMS and Kerala: Life and times
To trace the political and intellectual career of E.M.S. Namboodiripad is to trace, in substantial measure, the history of the social, economic and political development of modern Kerala. No person has played as important a part in the socio-political and cultural life of a region of India for as long a period in the 20th century as has EMS in Kerala.

4 years

People's Democracy: Venezuela Unveils Revolutionary Labour Law
R Arun Kumar writes about the new labour law that Hugo Chavez, president of Bolivarian Republic of Venezuela, signed on International Labour Day. The new law defines work as a social process, guarantees minimum wages, right to organise, strike and ensures equality in work place is seen as the most important piece of legislation since the Bolivarian constitution of 1999.

4 years

Outlook Magazine: Capitalism: A Ghost Story
Arundhati Roy writes about corporate foundations and NGOs, the cardinals of corporate gospel. "Corporate-endowed foundations administer, trade and channelise their power and place their chessmen on the chessboard, through a system of elite clubs and think-tanks, whose members overlap and move in and out through the revolving doors."

4 years

ദേശാഭിമാനി: സാംസ്കാരികരംഗത്ത് പ്രതി രോധമുഖങ്ങള്‍ തുറക്കണം
സമാന്തരമായി ധാരാളം പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാന്‍ നമുക്കു കഴിയണം. വലിയ കോര്‍പറേറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും മാളുകളും നമുക്ക് യാതൊരു പിന്തുണയും തരില്ല. അവിടെ നമുക്ക് പ്രവേശനവും ലഭിക്കാനിടയില്ല. മാധ്യമങ്ങള്‍ എതിരാണെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല. ഒരു സമാന്തര പ്രതിരോധം, ഫലപ്രദമായ മറ്റൊരു പ്രകാശന സൗകര്യം അതാണ് പ്രധാനം - മാര്‍ക്സിസം എന്നും ഒരു പ്രതിരോധ രീതിയാണ്. രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റം കൊണ്ട് നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരതിരുവരെ പ്രതിരോധനിര തീര്‍ക്കുകയും നിര്‍ണായകശക്തി ആകുകയും ചെയ്യാം. അതേസമയം ആശയപരമായ മേല്‍ക്കൈയും ഒപ്പംതന്നെ നമുക്ക് നേടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

4 years

Monthly Review: Food as a commodity
Although food is mostly plentiful, malnutrition is still common. The contradiction between plentiful global food supplies and widespread malnutrition and hunger arises primarily from food being considered a commodity, just like any other, says Fred Magdoff in Monthly Review.

4 years

Socialist Review: "The union is a shield and our sword is the strike" - Socialists elected to Egyptian Doctors' Union
Radical leftist candidates won major successes in recent elections to Egypt's Doctors' Union, long a bastion of the Muslim Brotherhood. Mohammed Shafiq, an organiser of this electoral campaign and a doctor at Manshiyet al-Bakri hospital in Cairo speaks to Socialist Review

4 years

Monthly Review: Civil Society, NGOs, and the Public Sphere
Civil society is a fiction, just as the state that is put in opposition to it -- all without class determinations in liberal theory. To democratize is to decommodify, to affirm the public sphere to the detriment of the commercial sphere. To democratize is to strengthen the role of citizens to the detriment of the role of consumers. To democratize is to bring democratization into the very heart of the state.

4 years

Frontline: Tyranny of finance
European leaders have explicitly been giving preference to the appeasement of financial markets over the requirements of political democracy. Jayati Ghosh writes on how European leaders explicitly placed the appeasement of financial markets over the requirements of political democracy.

4 years

Counter Currents: ‘Finish Capitalism' Movement In The United States
The wages of imperialist countries are still much higher than the wages of the backward and under-developed countries. But now for maintaining their profit the imperialists are physically transferring their factories to under-developed countries where wages are incomparably cheaper, thus forcing their own workers out of employment. This is happening continuously and on an increasingly higher scale. This undoubtedly is the social and material base of the ‘ Occupy Wall Street ' movement and cries of ‘We are the 99%' and ‘Finish capitalism'.

4 years

Brecht Forum: A New Economic Strategy
The full text of the acceptance speech by Dr. Jayati Ghosh, at the award function of the ILO Decent Work Research Prize, 2010. The Prize was awarded to Dr. Ghosh in recognition of her major scholarly contributions to the analysis of socio-economic relationships and policy instruments for the advancement of decent work.

4 years

Guardian: Greece, home of democracy, deprived of a vote
The idea that the Greek people might directly be able to decide their future terrified leaders across Europe and around the world. Financial markets panicked, sending stocks plummeting and bond yields soaring.

4 years

Monthly Review: The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism
The new imperialism of the late twentieth and twenty-first centuries is thus characterized, at the top of the world system, by the domination of monopoly-finance capital, and, at the bottom, by the emergence of a massive global reserve army of labor. The result of this immense polarization, is an augmentation of the “imperialist rent” extracted from the South through the integration of low-wage, highly exploited workers into capitalist production.

4 years

The Hindu: The Other Half - Citizens, not 'naukranis'
This Deepavali, will the woman who cleans your house and cooks for you be able to celebrate the festival with her family, or will she be cooking and washing dishes as you celebrate with your family and friends? Rarely does this question cross the minds of the majority of people who employ domestic help. Yet, the 3,000 domestic workers who gathered for a public hearing in Jaipur last month reminded us about precisely this reality: “We run two homes, yours and ours”, they said. “Can any of you in society do without our labour?” How easily we forget that these women also have their own homes to run even as they manage ours.

4 years

: The Occupied Wall St Journal
The Occupied Wall St Journal from the streets of New York

4 years

The Hindu: The five-legged elephant
On September 28, 1991, Shankar Guha Niyogi put aside his copy of Lenin on Trade Unions and Revolutions, and fell asleep under a mosquito net in his room on the ground floor of an apartment in the Bhilai industrial township. In the early hours of the morning, a young man rode up to the house, looked in through the bedroom's well-lit window and shot him dead.

4 years

Personal Blog: കേരളത്തില്‍ തൊഴിലില്ലായ്മ വന്‍ തോതില്‍ കുറഞ്ഞുവെന്നു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കണക്കുകള്‍
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശകങ്ങളായി കേരളം അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വികസന-പ്രശ്നമായ തൊഴിലില്ലായ്മ എല്‍ ഡി എഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് വലിയ തോതില്‍ കുറഞ്ഞുവെന്നു കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ കണക്കുകള്‍ കാണിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം 20 കൊല്ലങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇത്ര വലിയ തോതില്‍ കേരളത്തിലെ തൊഴിലില്ലായ്മാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. 2009-10 നാഷണല്‍ സാമ്പിള്‍ സര്‍വേ ഫലങ്ങള്‍ ആര്‍.രാംകുമാര്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

5 years

Workers' Forum: ഊഴിയം വേല
ഊഴിയംവേലയെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം ഹൃദയമുള്ളവരില്‍ ഒരു നീറ്റലോ ശ്വാസംമുട്ടലോ ഉണ്ടാക്കും. അത്രക്ക് ഭയങ്കരമായിരുന്നു അത്.ഊഴിയമെന്നാല്‍ പ്രതിഫലമില്ലാതെ ഈഴവര്‍ മുതലായ ജാതിക്കാരെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിച്ചുവന്ന ജോലികളായിരുന്നു.ഇന്നവ പലതും അവിശ്വസനീയമായിത്തോന്നും. പലതും ശ്വാസംമുട്ടിക്കുന്നവയാണ്. കാലത്തിന്റെ മുദ്രപതിഞ്ഞ വികാര പ്രപഞ്ചമാണവ. അവയുടെ യഥാര്‍ഥ രൂപം ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളില്‍ കാണില്ല.

5 years

Macroscan: The Growth-discrimination Nexus
These processes of direct and indirect underwriting of the costs of the corporate sector have been greatly assisted by the ability of employers in India to utilise social characteristics to ensure lower wages to certain categories of workers. Caste and other forms of social discrimination have a long tradition in India, and they have interacted with capitalist accumulation to generate peculiar forms of labour market segmentation that are probably unique to Indian society.

5 years

The New Yorker: UNION BLUES
Organized labor’s catastrophic decline has paralleled—and, to a disputed but indisputably substantial degree, precipitated—an equally dramatic rise in economic inequality. In 1980, the best-off tenth of American families collected about a third of the nation’s income. Now they’re getting close to half.

5 years

The Hindu: Workers' March to Parliament
“We have come here to ask the government to have a stronger labour policy, to stop disinvestment of public sector units and to address corruption and the issue of unemployment. This is the first time after Independence that the Left and non-Left trade unions have come together for the cause of the people.”

5 years

Tehelka: The danger of Being good
The miracle of individual choice may be what is keeping us safe as a society. Some people just choose to be good, no matter what. This is the story of what happens to them.

5 years

Workers' Forum: മൂന്നാം അന്താരാഷ്ട്ര കേരള പഠന കോണ്‍ഗ്രസ്: സംവാദം ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍
പുത്തന്‍ വികസന സംസ്കാരത്തിന്റെ ആവശ്യകത ഇ എം എസ് പലവട്ടം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയഭേദങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കും. ആഗോളവല്‍ക്കരണ പരിഷ്കാരങ്ങളോടുള്ള എതിര്‍പ്പും തുടരും. എന്നാല്‍ അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് പ്രായോഗികമായ ഒരു പരിപാടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിപുലമായ യോജിപ്പ് വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ കഴിയണം. ഡോ. ടി എം തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ലേഖനം. വര്‍ക്കേര്‍സ് ഫോറത്തില്‍ നിന്നും.

5 years