Experience

മാലിന്യക്കൂനയിലെ ജീവിതങ്ങള്‍: ഒരു യാത്രയുടെ ഓര്‍മ്മകള്‍

പ്രതിഭ ഗണേശൻ

മൂന്നു നഗരങ്ങളുടെയും മാലിന്യകേന്ദ്രങ്ങളായ ഞെളിയന്‍ പറമ്പ്, ലാലൂര്‍, ബ്രഹ്മപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു യാത്രയുടെ അധികം സമയവും ചിലവഴിച്ചത്. ഹൃദ്യമായ സ്വീകരണങ്ങളേ ആയിരുന്നില്ല ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നിലും ലഭിച്ചത്. പത്രത്തില്‍ നിന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആരൊക്കെയോ എന്നെ ഓടിച്ചു വിട്ടു, സ്ത്രീകള്‍ മാത്രമുള്ള വീട്ടിലെ ചിലര്‍ ഞാന്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ ഓടി വീട്ടില്‍ കയറി വാതിലടച്ചു, ആദ്യമൊക്കെ ശങ്കിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ചിലര്‍ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറായി; വിശന്നു വലഞ്ഞു നടന്നപ്പോള്‍ ആരൊക്കെയോ വീട്ടിലേക്ക്‌ വിളിച്ചു കയറ്റി ഉള്ള ഭക്ഷണം എനിക്ക് കൂടി വിളമ്പി, ഹൃദയം തുറന്ന് ഒരുപാടു വേദനകളും അനുഭവങ്ങളും കൈമാറി. പുരുഷന്മാരില്‍ ചിലര്‍ അധികൃതര്‍ ഒളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പലതും എന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെടുത്തി, ഒരാള്‍ എന്നോട് സംസാരിക്കാന്‍ തയ്യാറായ സ്ത്രീയെ വഴക്കു പറഞ്ഞ് അടിക്കാന്‍ കൈയോങ്ങി. അങ്ങനെ എത്രയോ ഓര്‍മ്മകള്‍. ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഓര്‍മ്മകള്‍ നല്കിയ ആ യാത്രയും, അതിലുടനീളം കണ്ട ജീവിതങ്ങളും! കേരളം അറിയാന്‍ ഇതിലും നല്ലൊരു അവസരം എനിക്കു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ, വേദനയോടെ ഓര്‍ത്തു കൊണ്ട് എന്റെ തോന്നലുകൾ ഇവിടെ കുറിച്ചിടുന്നു. >>

1 year, comments


Experience

English, speaking of which.

Anupa Kumar

Some are immigrants. Some are refugees. Political or environmental. Some work. As baggers at supermarket stores. In housekeeping. As daily wagers. And, I volunteer a few hours a week to help them learn English. To read, write, speak. To get by. Anupa Kumar revives her days spent volunteering as an English teacher for an adult literacy project in the US. >>

3 years, comments


Experience

Endosulfan diaries

Vinaya Raghavan

A little bit of chance and a little bit of choice, was what introduced me to an enthusiastic likeminded group of young activists which made me part of Project Cardium - a documentary/video snippet about the Endosulfan victims of Kasargode, writes Vinaya Raghavan. >>

4 years, 2 comments


Experience

Demystifying Contamination in Drinking Water – The Bihar Experience III

Nagasubramanian G

There was a high degree of correlation between badly maintained hand pumps, what with water stagnating all around, acting as a breeding ground for many a water-borne disease and level of bacteriological contamination. >>

4 years, 2 comments


Experience

Introducing a new farming technique in the Gangetic plains - The Bihar Experience

Nagasubramanian G

In a period of 4 months, we were able to demonstrate successfully a new methodology contrary to traditionally held beliefs on paddy cultivation and achieve significant increase in yields. Even though the pilot was done with the landed class, it helped in establishing the credibility of the organization amongst the influential people in the area. We were taken seriously on matters regarding agriculture and this in spite of the fact that the Agriculture University was next door and had run up a not so favourable reputation for its extension efforts. >>

5 years, 2 comments


Experience

Second Thoughts

Rekha Kamath

“Why do you need feminism? Why that word?” “You have all your rights. Why do YOU need to be a feminist?” “Women like us don't need to call ourselves feminists.” “You pseudo-feminist. You don’t have to face half the trouble some other women have to, and you call yourself a feminist?” Time and again, questions like these get thrown at me. Time and again, people try to convince me that I don’t need feminism. That it is Wrong (yes, with a capital W) to call myself a feminist. Feminism has become another f-word that shouldn’t be uttered out loud. >>

2 years, comments


Experience

Finding My Film Fest

Rakesh Ram

It happens every year. One week in December, the film Gods descend on Kerala, on arguably the largest film festival in India. The International Film Festival of Kerala is less a festival of film Gods and film stars, and more a carnival of film lovers. With a clever design focused on stories from Latin America, Africa, and Asia, the festival articulates the similarity of human condition in the oft forgotten southern hemispheres of mainstream cinema. Film lovers more often than not end up watching over twenty films in a week, depicting diverse narratives, some resonating, some shocking, and some totally out of the world. The film festival is a spectacle nonetheless, and at times deeply personal. Rakesh Ram, a regular at IFFK, shares the jottings from his film festival diary from the past years, calling out some of the movies he thinks you should definitely watch this week. >>

4 years, comments


Experience

Development Through MGNREGA: Making It Happen On The Ground

Naveen Kumar Patidar

Assured 100 days of employment means much more than just wages for 100 days under the landmark MGNREGA.If planned and implemented suitably, it has the power to generate multiple benefits especially in the rainfed tribal areas of the country. >>

4 years, 1 comments


Experience

It's Easier to Save Now - The Bihar Experience II

Nagasubramanian G

The initial set of observations during the pre-launch phase indicated that formation of savings groups of women had a huge potential. Such efforts need to be made, if not for any major income jumps but at least to stabilise the incomes and expenditures. Most households were indebted to local money lenders who charged interest rates to the tune of 10 % per month. Typical reason for this debt burden was some health related ailment in the recent past. Hence, savings groups’ formation appeared to be the right approach. >>

5 years, 4 comments