Articles by Ayyappadas A. M.

Essay

കത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലൈബ്രറിയും കരിയുന്ന ഉത്തരാധുനിക പ്രതികരണങ്ങളും

Ayyappadas A. M., 21st April 2016, comments

നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നീ തിരിച്ചറിവുകൾ മാത്രമല്ല. മറിച്ച്, നമുക്കെന്തു ചെയ്യാമായിരിന്നു, ഒരു പക്ഷേ, നമ്മളെന്തു ചെയ്യരുത്, എന്നീ തിരിച്ചറിവുകൾ കൂടിയാണ് >>

Note

The 'untouchable' lightness of reality

Ayyappadas A. M., 3rd December 2014, comments

The preliminary results of IHDS-II survey on the practice of untouchability have raised another storm in the tea cup. This time, a libertarian economist, who happens to support India's cultural nationalists because of their ideological merits (emphasis: nothing to do with any caste/class preferences), has come up with what she apparently deems as uncomfortable questions from the liberal-leftie-leaning journalist elites, exposing their wicked agenda to malign Hindus. This article anlyses the questions raised by her in this context. >>

Note

In defence of the Enlightenment

Ayyappadas A. M., 18th November 2014, comments

If you have scriptural or cultural inhibitions against being a human being who would live and let live, then it is time we, the other humans however small in numbers we are, demand to change your attitudes, perhaps your books too, or at least read them differently. >>

Remembrance

O Captain! My Captain - A personal obituary to Comrade Rajesh Kumar K. K

Ayyappadas A. M., 28th April 2013, 8 comments

Comrade Rajesh Kumar K. K. passed away on 27th April 2013 after an arduous battle with brain tumor. It suffices to describe comrade Rajesh in 3 easy words - honesty, courage and warmth. He was the resolute fighter who is just dead, not defeated. Lal Salaam, Comrade! >>

Satire

Vishvamitra poorNa kaNa (Higgs Boson) confirms the affirmations of the ecclesiastical Vedic philosophy

Ayyappadas A. M., 5th July 2012, comments

Be a proud Hindu and say it aloud that we knew about Quantum Mechanics, particle physics, eight-fold symmetry, relativity, string theory and even Higgs Boson much before you people began to understand the laws of mechanics. A.M.Ayyappadas 'investigates' the roots of 'The God Particle' in ecclesiastical Vedic philosophy. >>

Note

Sad stories, bleeding hearts and Indian media

Ayyappadas A. M., 3rd June 2012, comments

Sensationalism, a major byproduct of market driven competition, has been largely responsible in changing the language and style of narration in mass media. But it has come to a point that any genuine attempt to report a ‘sad story’ is accused to be sensationalist. It has to be recognized that balanced narrative is not the one artificially supplemented with the happy and sad elements of the reality, but honestly and meticulously analyzed from different angles and reported in its true colours. A.M.Ayyappadas writes on dominant narrative styles in Indian mass media and argues that there is an element of activism in every story well-reported. >>

Note

THE ‘WHODUNIT ‘ Part I

Ayyappadas A. M., 11th January 2011, comments

It would be utopian to imagine a world where ‘wrong doers ‘ no longer exist and so the ideal was long set as the one in which every wrong doer, however clever or influential he/she is, cannot escape the judicial process- institutional or otherwise. A genre of art itself has evolved around this ideal and has caught the popular imagination ever since. The popularity of those mystery novels and films made their main protagonists icons of intelligence, bravery and/or charm. Like all popular arts, they reflect quite many intricacies of their respective societies and more importantly, the dominant thought process- the relative proportions of prejudices and rational thought. Crime thrillers, especially detective fiction, thus have a great academic value along with the entertainment. >>

Note

അയോധ്യ വിധി: ഒരു വിശകലനം

Ayyappadas A. M., 9th November 2010, 4 comments

രാജ്യം ഏറെ ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്ന അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അയോധ്യ തര്‍ക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച വിധി അഴിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും തോറും മുറുകുന്ന ഒരു കടുംകെട്ടാണ് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കോടതി വിധി എന്ന നിലയില്‍ ഇത് ബാക്കി നിര്‍ത്തുന്ന സംശയങ്ങളും, ആകുലതകളും പൊതു സമുഹം അവശ്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ ആണ്. >>

Outside Bodhi

nvdatabase: Bombay Textile Strike

The New Yorker: Unmournable Bodies

EFLU for Gender Justice: EFLU for Gender Justice

New Left Review: New Masses?

People's Democracy: The Indispensability of Marxism

The New York Times: The Drone That Killed My Grandson

The New Yorker: Requiem for a dream

The New York Times: Chasing the Higgs Boson

Climate & Capitalism: Hugo Chavez, undefeated

Monthly Review: The Planetary Emergency

Monthly Review: What is Socialist Feminism?

London Review of Books: Why Partition?

London Review of Books: Gandhi Centre Stage

The New York Review of Books: The Violent Visions of Slavoj Žižek

Jana Natya Manch: Safdar Hashmi on Ritwik Ghatak

Open Magazine: In Search of Modern Art

Common Dreams: Socialism Is Not Dead

Outlook Magazine: Capitalism: A Ghost Story

The New York Review of Books: Why the Global Warming Skeptics Are Wrong

Frontline: Shining Ecuador

Hindustan Times: No shortcuts, please

Monthly Review: Food as a commodity

Counter Currents: The Indian Land Grab In Africa

Frontline: Tyranny of finance

Brecht Forum: A New Economic Strategy

Hindustan Times: Shelter from the storm

Outlook Magazine: Putting Growth In Its Place

Hindustan Times: Das Capitalism

Open Magazine: Spiritual Bedfellows

The Caravan: Unnatural Selection

NewsClick: Swami and Foes

People's Democracy: “BRINGING BACK” BLACK MONEY

Personal Blog: In case you get raped...

The Fifth Estate: Standard Deviation

Open Magazine: Not as Old as You Think

Frontline: Agrarian distress

The Caravan: After the Fall

The Hindu: The Ambedkar Party

The Indian Express: The bribing game

Workers' Forum: ഊഴിയം വേല

Socialist Alternative: Libya and the left

The New Yorker: UNION BLUES

Monthly Review: Frenzy in Food Markets

The New York Times: Protests spread to Yemen

Frontline: Neoliberal illogic

The New York Times: An Assassination’s Long Shadow

The Hindu: The correct picture

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്: Penpiravi - The journey of a Drama began

Monthly Review: The Ecology of Socialism

The New Yorker: The Truth Wears Off

The Economist: A village in a million

The Nation: The 'Giving' Season

Frontline: Battling On

Frontline: Road to rebellion

കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്: മാനവും മനുഷ്യനും

Science News Agencies: A kilogram is not a kilogram

Science News Agencies: Our solar system is not alone.

Socialist Alternative: Strike in France